Introductie

W4W hecht veel waarde aan privacy en neemt haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en draagt daarom zorg voor het vertrouwelijk behandelen van de door uw verschafte (persoons)gegevens. W4W verwerkt persoonsgegevens op basis van de verplichtingen uit de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent persoonsgegevensbescherming, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming. W4W heeft deze privacyverklaring opgesteld om u te informeren over hoe wij persoonsgegevens verwerken. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarom wij deze gegevens verzamelen, hoe deze gegevens door ons worden verwerkt én waar deze gegevens door ons worden opgeslagen.

Identiteit

Dienstverlener: Wishes 4 Woman
Bezoekadres: Ugchelseweg 171
7339 CH Ugchelen
Postadres: Geen
Telefoonnummer: 055-5424334
E-mailadres: info@wishes4woman.nl
Kvk: 08172305

Waarom verwerken wij uw gegevens?

 • Voor algemene bedrijfsvoering;
 • Voor communicatiedoeleinden;
 • Voor het versturen van onze nieuwsbrief;
 • Voor marketingdoeleinden;
 • Voor het verbeteren van onze website;

Welke gegevens verwerken wij?

 • NAW-gegevens van klanten;
 • Bankgegevens van klanten;
 • E-mailadres van klanten;
 • Telefoonnummers van klanten.

Op welke gronden verwerken wij uw gegevens?

 • Ter uitvoering van een overeenkomst;
 • Op basis van een gerechtvaardigd belang;
 • Op grond van een wettelijke verplichting;
 • Op grond van toestemming.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens voor een vooraf uitdrukkelijk bepaald doel. Indien een doel is gerealiseerd, verwijderen wij de gegevens die wij voor een doel hebben verzameld. In het kader van fiscale verplichtingen zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens voor een bepaald termijn te bewaren. De termijn voor fiscale basisadministratie bedraagt zeven (7) jaar.

Met wie delen wij uw gegevens?

Hieronder staan de categorieën van partijen beschreven, waarvan W4W diensten en/of producten afneemt voor haar bedrijfsvoering. Ten opzichte van de verwerkingen van onderstaande partijen is W4W verwerkingsverantwoordelijke, en met deze partijen zijn schriftelijke afspraken gemaakt over het verwerken en beschermen van de gegevens:

 • Met een derde partij die verantwoordelijk is voor de hosting van de website van W4W;
 • Met een derde partij die verantwoordelijk is voor een onlinedienst, waarmee W4W haar nieuwsbrieven verstuurt;
 • Met een derde partij die verantwoordelijk is voor het hosten van de zakelijke e-mail business account.

Welke rechten heeft u?

Intrekken van uw toestemming

Indien de verwerking is gebaseerd op de rechtsgrond ‘toestemming’, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van eerder uitgevoerde processen die zijn uitgevoerd op basis van de toestemming vóór uw terugtrekking.

Recht om te verzoeken, te corrigeren en te verwijderen

Wanneer W4W uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u het recht op een redelijke toegang. W4W zal u uw persoonlijke gegevens verstrekken nádat u hiertoe een verzoek heeft gedaan. Indien uw persoonsgegevens onjuist zijn of de gegevensverwerking is irrelevant of tijdens ons verwerkingsproces is de wet overtreden, dan kunt u W4W verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen.

Beperking van de verwerking

Als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, dan heeft u het recht om die verwerking te beperken voor een periode dat W4W de juistheid van uw persoonsgegevens kan controleren. Indien uw persoonlijke gegevens onjuist zijn, dan corrigeert W4W dit zo spoedig mogelijk.

Kennisgeving van uw rechten

W4W informeert u te allen tijde over uw verzoek, nádat uw persoonlijke gegevens zijn gerectificeerd, ná het verwijderen van uw persoonsgegevens en wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is.

Gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die u aan W4W heeft verstrekt. W4W zorgt dat u uw persoonlijke gegevens ontvangt in een gestructureerde, veelgebruikte en machine-leesbaar formaat. Verder heeft u het recht om uw persoonsgegevens te verzenden naar een derde zonder enig hinder van W4W.

Hoe maakt u gebruik van uw rechten?

Stuur een e-mail naar info@wishes4woman.nlmet het verzoek van welk recht u gebruik wilt maken en om welke verwerking van gegevens het precies gaat. Zorg dat u uw persoonlijke gegevens vermeldt, zodat W4W u kan identificeren. Ná uw verzoek om uw rechten te gebruiken, zal W4W zo snel mogelijk – maar uiterlijk binnen één (1) maand – na ontvangst van het verzoek reageren. Indien noodzakelijk kan dit termijn met twee (2) maanden verlengd worden, rekening houdend met het aantal verzoeken en de complexiteit daarvan. Over enige vertragingen of verlenging zal W4W u binnen één (1) maand ná ontvangst van het verzoek informeren, met inbegrip van de redenen voor de vertraging.

Vragen en klachten?

Indien u een vraag en/of een klacht heeft kunt u een e-mail sturen naar info@wishes4woman.nl. Wij streven ernaar om vragen en/of klachten zo goed mogelijk af te handelen. Indien u niet tevreden bent over het afhandelen van uw klacht, dan kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen?qa=klacht%20indienen&scrollto=1.

Wijzigen privacyverklaring

W4W heeft te allen tijde het recht om de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd op www.wishes4woman.nl.

Sneak Peview

Wishes 4 Women

Onze Merken

poools

Stroke

Sudio Anneloes

Helena Hart

Exoal Jewelry

Slippely

Creme de la Creme

Tramontana

Transfer

Mystic Blue

PMD